top of page

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA – ZAVOD KAOS EVROPA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE SPLETNIH STORITEV zavod kaos evropa

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Storitve Khaos acting academy obsegajo vse storitve, ki se tržijo pod to storitveno znamko in so opredeljene na spletnih straneh www.khaosactingacademy.com,

(v nadaljevanju Storitve)

Ponudnik storitev www.khaosactingacademy.com je podjetje Zavod Kaos Evropa, Vrsno 1a, 5220 Kobarid, z davčno številko 69091234

(v nadaljevanju Ponudnik)

Naročnik storitev Khaosactingacademy.com je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletnih strani naroča storitve ponudnika

(v nadaljevanju Naročnik).

Uporabnik storitev Khaosactingacademy.com je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve Khaosactingacademy.com

(v nadaljevanju Uporabnik)

Stranka Khaosactingacademy.com je vsak Naročnik ali Uporabnik storitev Khaosactingacademy.com (v nadaljevanju Stranka)

 

SPLOŠNA DOLOČILA

2. člen 

Storitve Khaosactingacademy.com opredeljujejo naslednji, za vse Stranke zavezujoči, Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev Khaosactingacademy.com (v nadaljevanju Splošni pogoji).

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljanim naročilom storitev preko spletnih strani Khaosactingacademy.com naravo pogodbe, sklenjene med Ponudnikom in Naročnikom.

Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakona o varstvu potrošnikov.

3. člen

Ponudnik in Naročnik se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarja. Njune izjave bodo tolmačene v dobri veri. Ponudnik in Naročnik spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

4. člen

Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe določil Splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila Strankam, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na straneh Khaosactingacademy.com. Če v 15 dneh po objavi sprememb Stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

 

CENE IN KOMERCIALNI POGOJI

5. člen

Vse cene na spletnih straneh Ponudnika so v eurih (€) in vsebujejo zakonsko predpisani davek na dodano vrednost, razen v primerih, ko je določeno drugače. V kolikor določena specifična storitev ni navedena na spletnih straneh ponudnika, jo lahko naročnik dobi po pisnem zahtevku naročnika ali na sedežu podjetja Ponudnika.

6. člen

Naročnina na Khaosactingacademy.com storitve se obračunava za tekoče obračunsko obdobje po vsakokrat veljavnem ceniku. Cenik storitev je objavljen na spletnih straneh Khaosactingacademy.com in se lahko za prihodnje obračunsko obdobje spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na spletnih straneh.

7. člen

Naročnik se obvezuje, da bo Ponudniku plačal storitev ob naročilu.

 

TRAJANJE IN RAZVEZA POGODBE

8. člen

Za naročilo storitev velja kakršnokoli naročilo, ki jo Naročnik naroči preko spletne strani khaosactingacademy.com.

9. člen

Za odpoved storitve med pogodbenimi strankama velja 14 dnevni reklamacijski rok.

 

TEHNIČNA PODPORA STRANKAM

10. člen

Strankam je ob delavnikih med 8.00 in 16.00 uro na voljo tehnična podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte khaosacademy@gmail.com 

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani khaosactingacademy.com ali poslani na khaosacademy@gmail.com iz kontaktne e-pošte Naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju E-pošta Naročnika). Ponudnik ni dolžan upoštevati zahtevke prejete preko telefonskih pogovorov ali drugih komunikacijskih kanalov. 

11. člen

Naročnik z opravljenim naročilom Storitev dovoli Ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in spletnih anketnih vprašalnikov, ki so neposredno povezani s storitvami Khaosactingacademy.com, na E-pošto Naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja. Naročnik lahko s pisno željo kadarkoli zavrne prejemanje teh obvestil. Zavrnitev se izvede preko pisnega obvestila Ponudniku.

 

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI PONUDNIKA STORITEV

12. člen

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo storitve oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali naprav ponudnika.

13. člen

V primeru kakršnegakoli dejanja Naročnika ali Uporabnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja Splošnih pogojev, ima Ponudnik pravico Uporabniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo Naročnik s tem posegom lahko utrpel.

 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI PONUDNIKA

14. člen

Ponudnik ni odgovoren za posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov.

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

15. člen

Naročnik je dolžan reklamirati račun v roku največ 14-ih dni od prejema. 

Naročnik mora upoštevati splošne pogoje Ponudnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev ter odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.

 

MASOVNO POŠILJANJE ELEKTRONSKE POŠTE IN POŠILJANJE NEZAŽELENIH SPOROČIL (ANG. SPAM)

16. člen

Pošiljanje sporočil večim naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki to izrecno želijo, ko pošiljatelj naslovnika osebno pozna in smatra, da ga poslano sporočilo ne bo nadlegovalo ter v primeru, ko naslovnik to želi s prijavo na t.i. poštnp listo (ang. mailing-listo).

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

17. člen

Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke.

Ponudnik Naročniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani.

Ponudnik hrani osebne podatke in podatke potrebne za poslovanje za obdobje določeno z zakonom.

bottom of page